71 21 55 38 - 051

04 بهمن,1393

سرویس های حجمی

سرویس های حجمی برناپارس دارای تنوع زیاد برای سلیقه های گوناگون بوده و با تأمین سرعت 128Kb تا 15Mb در سرویس های خانگی توانسته است نیاز بسیاری از خانواده ها را با توجه به منابع مالی آنها تأمین نماید.
 جدول مربوط به تعرفه ها را در ادامه مطلب ببینید.

1417505014 19 4588d

 

 

 

 

عنوان سرويس های حجمی

1ماه (0تخفیف)

حجم

3ماه(2%تخفیف)

حجم

6ماه(7%تخفیف)

حجم

12ماه(12%تخفیف)

حجم

128-اينترنت پرسرعت حامي 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

6,500

1G

18,500

3G

34,500

6G

66,000

12G

128-اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

            97,000

24G

128-اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه 2 تا 8 صبح نيم بها)

10,000

2G

29,000

6G

55,000

12G

  24G

128-اینترنت پرسرعت حامی 48 گیگ در 12ماه (2تا 8 صبح نيم بها)

            146,000

48G

128-اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه 2 تا 8 صبح نيم بها)

15,000

4G

44,000

12G

84,000

24G

  48G

128-اینترنت پرسرعت حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

  6G

  18G

109,000

36G

  72G

128-اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در ماه 2تا 5 صبح نیم بها و 5تا 8 رایگان )

21,500

6G

63,000

18G

  36G

  72G

256-اينترنت پرسرعت چالاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

7,500

1G

21,000

3G

40,000

6G

75,000

12G

256-اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه 2 تا 8صبح نيم بها)

11,000

2G

31,500

6G

60,000

12G

  24G

256-اینترنت پرسرعت چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

  3G

  9G

  18G

132,000

36G

256-اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

  4G

  12G

88,000

24G

  48G

256-اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه 2 تا 8 صبح نيم بها)

17,000

4G

50,000

12G

  24G

  48G

256-اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

  6G

65,000

18G

  36G

  72G

256-اينترنت پرسرعت چالاک 06 گيگ در ماه 2 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان )

25,000

6G

  18G

  36G

  72G

256-اينترنت پرسرعت چالاک 10 گيگ در ماه 2تا 8 صبح رايگان)

37,000

10G

  30G

  60G

  120G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

9,000

1G

25,500

3G

48,000

6G

91,000

12G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 02 گيگ در ماه 2 تا 8 صبح نيم بها)

12,500

2G

36,000

6G

69,000

12G

  24G

512-اينترنت پر سرعت چلچله 3 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت)

15,500

3G

45,000

9G

84,000

18G

  36G

512-اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2تا 8 صبح نيم بها)

  4G

  12G

  24G

174,000

48G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

18,500

4G

54,000

12G

  24G

  48G

512-اینترنت پرسرعت چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

  6G

70,000

18G

  36G

  72G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان )

26,000

6G

  18G

  36G

  72G

512-اینترنت پرسرعت چلچله 120 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

  10G

  30G

  60G

299,000

120G

ا512-ینترنت پرسرعت چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

  10G

  30G

163,000

60G

  120G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 10 گيگ در ماه (2 تا 8صبح رايگان)

39,000

10G

  30G

  60G

  120G

512-اينترنت پرسرعت چلچله 20 گيگ در ماه (2 تا 8صبح رايگان)

60,000

20G

  60G

  120G

  240G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

12,000

1G

35,000

3G

66,000

6G

125,000

12G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه (2 تا 8صبح نيم بها)

15,500

2G

45,000

6G

85,000

12G

160,000

24G

1024-اینترنت پرسرعت چابک 48 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

  4G

  12G

  24G

213,000

48G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه 21 تا8 صبح نيم بها)

22,000

4G

64,000

12G

  24G

  48G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان )

27,000

6G

80,000

18G

  36G

  72G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 120 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

  10G

  30G

  60G

338,000

120G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

41,000

10G

  20G

  60G

  120G

1024-اینترنت پرسرعت چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

  10G

  20G

289,000

120G

  120G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

63,000

20G

  60G

  120G

  240G

1024-اينترنت پرسرعت چابک 40 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان)

106,000

40G

  120G

  240G

  480G

2048-اینترنت پرسرعت کیمیا 01 گیگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

16,500

1G

48,000

3G

90,000

6G

170,000

12G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

19,500

2G

57,000

6G

108,000

12G

205,000

24G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

26,000

4G

76,000

12G

145,000

24G

273,000

48G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 06 گيگ در ماه 2 تا 5 صبح نیم بها و 5تا 8 رایگان )

31,500

6G

92,000

18G

  36G

  72G

2048-اینترنت پرسرعت کیمیا 10 گیگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

45,000

10G

  30G

  60G

  120G

2048-اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

  20G

177,000

60G

  120G

  240G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 20 گيگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

70,000

20G

  60G

  120G

  240G

2048-اینترنت پرسرعت کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

  30G

  90G

422,000

180G

  360G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 30 گيگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

90,000

30G

  90G

  180G

  360G

2048-اينترنت پرسرعت کيميا 60 گيگ در ماه 21 تا 8صبح نيم بها)

142,000

60G

  180G

  360G

  720G

4096-اينترنت پرسرعت کولاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها)

18,500

1G

54,000

3G

102,000

6G

193,000

12G

4096-اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

21,500 2G 64,000

6G 120,000 12G 227,000 24G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها)

27,000 4G 80,000 12G 151,000 24G 284,000 48G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک 06 گيگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان )

34,500 6G 102,000 18G 193,000 36G 364,000 72G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نیم چاشت )

44,000 10G 127,000 30G

241,000

60G

456,000

120G
4096- اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

  30G   90G   180G 874,000 360G
4096-اینترنت پرسرعت کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

  30G 245,000

90G   180G   360G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک 30 گيگ در ماه(2 تا 8 صبح نيم بها)

92,000 30G   90G   180G   360G
4096-اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

  60G   180G 765,000 360G   720G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در ماه(2 تا 8 صبح نيم بها)

145,000 60G   180G   360G   720G
4096-اينترنت پرسرعت کولاک100گيگ در ماه(2 تا 8 صبح نيم بها)

215,000 100G   300G   600G   1200G
10240-اینترنت پرسرعت شهاب 1 0گیگ در ماه(5تا8صبح نيم بها)

21,000 1G 61,000 3G 115,000 6G 217,000 12G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها)

24,000 2G 70,000 6G 132,000 12G 250,000 24G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها)

30,500 4G 89,000 12G 169,000 24G 319,000 48G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت )

48,000 10G 140,000 30G 265,000 60G 501,000 120G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 20 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان)

73,000 20G 213,000 60G

404,000 120G 763,000 240G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 40 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان)

108,000 40G 318,000 120G 603,000 240G 1,140,000 480G
10240- اینترنت پرسرعت شهاب 200 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان)

392,000 200G 1,153,000 600G 2,187,000 1200G 4,139,000 2400G
بازدید 5418 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 خرداد 1394 ساعت 01:52

به اشتراک بگذارید!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to BalatarinSubmit to Cloob
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Top of Page